Readymed

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Ready Medizintechnik Kft. által kezelt személyes adatok kezelése tekintetében az alábbi adatkezelési tájékoztatókban foglaltak alapján jár el. Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Táraság partnerei, ügyfelei és a szolgáltatás után érdeklődők tájékoztatást kapjanak az általuk megadott személyes adatkezelés feltételeiről, részleteiről.

 

1.                 

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név:                            READY MEDIZINTECHNIK Kft. (a továbbiakban: Társaság)

Székhely:                    1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 5. fszt.

Cégjegyzékszám:       01-09-369741

Honlap:                       https://www.gyogyeszkoz.hu/ (a továbbiakban: „Honlap”)

E-mail cím:                 info@readymed.hu

Telefonszám:              +36 1 327 7020

Képviselő:                  Horváth Gergely és Horváthné Tóth Zsófia

 

2.                 

ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK


      

az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete („GDPR”);


      

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. trv;


      

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;


      

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;


      

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény


      

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;


      

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;


      

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;


      

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény;


      

a 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról;


      

2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól;


      

451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól;

 

 

 

3.                 

A TÁRSASÁG ÁLTAL HASZNÁLT ADATKEZELÉSEK JOGI ALAPJAI

A Társaság személyes adatkezeléseinek jogi alapjai a következők:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása, személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapul.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy pedig az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az ezen érdekeltek érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ezekben az esetekben a Társaság mindig elvégzi a szükséges kockázat elemzést és annak eredménye alapján dönt az adatkezelésről.

A Tájékoztatóban használt fogalmak megfelelnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalmaknak, illetve azok értelmezésének.

 

4.                 

A HONLAP ADATKEZELÉSE

A Társaság az üzemeltetett honlapján alkalmaz rövid adatfájlokat, sütiket (cookie), amelyeket a honlapja a felhasználók számítógépén helyez el. A sütik használatáról a Társaság honlapján tájékoztatást ad és azokat csak a látogatók kifejezett hozzájárulása esetén [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] telepíti azok számítógépére.

A Honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért azonban a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetén.

A Társaság oldalain használt sütiket a következő kategóriákba soroljuk:

1. Feltétlenül szükséges sütik

Ezek a sütik szükségesek honlapunk böngészéshez, funkcióinak használatához és az oldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.

2. Teljesítmény méréséhez szükséges sütik

Weboldalunkat Google Analytics sütikkel elemezzük, hogy portálunkat a látogatói szokásoknak megfelelően fejleszteni és javítani tudjuk. Fontos, hogy ezek a sütik nem tudják és nem is akarják konkrétan beazonosítani a látogatókat.

3. Funkcionális sütik

Megkönnyítik és élvezetesebbé teszik Önnek a weboldal használatát.

 

4. Célzó vagy hirdetéshez használt sütik

Ilyenkor a sütik bizonyos tartalmát megosztjuk egy harmadik féllel, akinél hirdetünk. Pl. Google hirdetés esetén a Google-val. (Bármikor letilthatja ezt a funkciót).

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics, Facebook Pixel).

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az érintett részére.

Elérhetőségük:

www.google.com/analytics

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel

 

5.                 

HÍRLEVÉLLEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása, kapcsolattartás. A hírlevélre történő feliratkozás érintett önkéntes hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], így a hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik. Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott munkatárs végzi el a Társaság nevében és javára.

Kezelt személyes adat az érintett által megadott név és e-mail címe, az adatkezelés időtartama a hírlevélről történő leiratkozás napjáig tart. A név valódiságát a Társaság nem ellenőrzi. 

 

6.                 

KÖZÖSSÉGI PORTÁLOK

A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/„tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak használatáról, hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.

 

7.                 

ADATKEZELÉS KAPCSOLATFELVÉTEL ESETÉN

Társaság kapcsolatfelvételi lehetőségei:


      

az info@readymed.hu e-mail címen


      

a +36 1 327 7020 telefonszámon


      

a +36 1 327 7024 faxszámon


      

https://www.facebook.com/Ready-Medizintechnik-Kft oldalon, valamint


      

személyesen a Társaság székhelyén ügyfélfogadási időben:1085 Budapest Rökk Szilárd u. 5.

Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel, a felmerülő kérdések megválaszolása, információadás érdeklődő számára. Az adatkezelésben érintettek köre a Társasággal kapcsolatot létesítő természetes személyek. A kezelt személyes adatok a kapcsolatfelvétel módjától függően név, e-mail cím, telefonos elérhetőség, a kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb személyes adat vagy információk. Adatkezelés időtartama a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, vagy a kapcsolatot felvevővel a szerződés megkötéséig tart. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

A 16. életévüket be nem töltött személyekkel a Ready Medizintechnik Kft. kizárólag szülői beleegyezés mellett köt szerződést, és az adatkezelés kizárólag a kapcsolatfelvétel során közölt személyes adatok kezelésére korlátozódik, és a kapcsolattartás idejéig tart.

 

8.                 

TÁRSASÁG A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ÉRDEKÉBEN RÖGZÍTETT ADATAINAK KEZELÉSE

A Társaság által nyújtott szolgáltatások a mindenkori jogszabály által meghatározott formanyomtatvány felhasználásával, illetve bizonyos dokumentumok megfelelő kitöltésével vehetők igénybe, mely során az érintett olyan információkat is a Társaság rendelkezésére bocsáthat, melyek személyes adatoknak minősülnek.

Az érintettek köre természetes személyek, partnerek és jogi személy partnerek természetes személy képviselői és kapcsolattartói. A személyes adatok kezelésének célja a szolgáltatásnyújtás biztosítása. A személyes adatok kezelésének jogi alapja az érintett önkéntes adatszolgáltatása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], illetve a szolgáltatás nyújtását megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatszolgáltatás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]. A személyes adat kezelésének időtartama a szerződéses viszony megszűnését követő 5 illetve egyes esetekben 10 év (elévülési idő).

Társaság a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személyek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

9.                 

A TÁRSASÁG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI AZ ADATFELDOLGOZÓ TEKINTETÉBEN

A Társaság az adatfeldolgozással kapcsolatban külön szerződést köt az adatfeldolgozókkal, kivéve, ha az adatfeldolgozóval kötött eredeti szerződés már tartalmazza a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. A Társaság jogosult ellenőrizni az adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység végrehajtását.

A Társaságnak a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatban adott utasításai jogszerűségéért Őt terheli a felelősség. Az adatfeldolgozó viszont köteles haladéktalanul jelezni, ha a Társaság utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközik.

A Társaságnak tájékoztatnia kell az érintett természetes személyeket az adatfeldolgozás tényéről és amennyiben azt jogszabály előírja be kell szereznie az adatátadáshoz való hozzájárulásukat.

 

10.             

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Társaság lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az alábbi módok bármelyikén előterjessze:


      

e-mail útján az info@readymed.hu e-mail címen


      

telefonon a +36 1 327 7020 telefonszámon


      

faxon a +36 1 327 7024 faxszámon


      

postai úton 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 5. levelezési címen, illetve


      

személyesen a Társaság székhelyén ügyfélfogadási időben 1085 Budapest Rökk Szilárd u. 5. alatt.

 

Társaság az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül, tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva megválaszolja. A kérelem megtagadásáról 25 napon belül dönt és tájékoztatja erről az érintettet, meghatározva ennek okairól, valamint az érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről. A választ a panasz érkezésének módjával azonos módon juttatja el érintetthez.

 

11.             

AZ ÉRINTETT JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az érintett alapos, érthető, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tájékoztatást kapjon a személyes adatai kezelésével kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen:


      

a Társaságnak, mint adatkezelőnek és az esetleges adatfeldolgozónak a kilétéről,


      

a Társaság képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének nevéről és elérhetőségeiről,


      

személyes adatai kezelésének céljáról és a kezelés jogalapjáról,


      

amennyiben a jogalap az érintett beleegyezésén alapul, azt be kell szerezni, ha a jogalap valamely jogszabályi rendelkezés, akkor azt kell az érintettel közölni, ha pedig a jogalap az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, akkor erről kell felvilágosítani az érintettet,


      

a személyes adatok kezelésének időtartamáról,


      

a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogairól és a számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségekről.

Az érintett „előzetes tájékozódáshoz való joga”: Amennyiben az adatokat a Társaság az érintettől gyűjtötte, adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást megadja. Amennyiben az adatgyűjtés más forrásból származik a Társaság az adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn – legkésőbb 30 napon – belül, illetve az érintettel való első kapcsolat felvételkor tájékoztatja.

„Az érintett hozzáféréshez való joga”: A Társaság biztosítja az érintett számára, hogy kérésére visszajelzést kapjon, arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, a kezelés adott stádiumában mi az adatkezelés célja, jogalapja, a kezelt adatok forrása és köre. Profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket. Továbbá jogosult az összes olyan kérdésről felvilágosítást kapni, amelyekről az adatkezelés megkezdésekor is tájékoztatja őt a Társaság.

„Az érintett helyesbítéshez való joga”: A Társaság köteles az érintett kérésére, illetve saját észlelés esetén is késedelem nélkül helyesbíteni az érintettre vonatkozó pontatlan, helytelen vagy hiányos személyes adatokat. Az érintettnek joga van arra is, hogy figyelemmel az adatkezelés céljára, kérje a rá vonatkozó személyes adatok kiegészítését.

„Az érintett törléshez való joga”:

A Társaság köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul törölni, ha:


      

a személyes adatok kezelésének célja megszűnt vagy a kezelés jogalapja a továbbiakban már nem áll fenn,


      

a személyes adatokat jogellenesen kezelték,


      

ha az érintett kifejezetten kéri.

A Társaság az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha:


      

az érintett a személyes adatok pontosítását kéri, arra az időre, amíg a Társaság ellenőrizni tudja az adatok pontosságát,


      

az adatkezelés jogszerűsége megszűnt, de az érintett nem a törlést, hanem az adatfelhasználás korlátozását kéri.

 

„Az érintettnek az adatkezelés korlátozásához való joga”: Amennyiben a Társaságnál valamely személyes adat korlátozás alá kerül, azt a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igényekkel kapcsolatos intézkedések, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

A Társaság minden olyan esetben, amikor az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatban helyesbítésre, törlésre vagy adatkezelés korlátozásra kerül sor erről tájékoztatja az összes olyan címzettet, amellyel az a személyes adatot közölte, annak érdekében, hogy a címzettek is végrehajthassák az adatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket.

Ha a Társaság az érintett kérelmét a kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozóan elutasítja, az érintettet erről a tényről írásban, haladéktalanul tájékoztatja, egyben tájékoztatja az érintetett megillető jogokról, azok érvényesítésének módjáról.

„Az érintett adathordozhatósághoz való joga”: A Társaság az érintett kérése alapján biztosítja, hogy a rá vonatkozó és a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, illetve ugyancsak az érintett kérésére ezeket az adatokat az érintett által meghatározott más adatkezelőnek továbbítja.

„Az érintett tiltakozáshoz való joga”: A Társaság biztosítja – amennyiben erre sor kerül-, hogy az érintett tiltakozhasson személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára való felhasználása ellen. Ebben az esetben a személyes adat ilyen célra a továbbiakban nem kezelhető.

Az érintettnek joga van arra, hogy a Társaság őt érintő személyes adat kezelése ellen panaszt tegyen a Felügyeleti Hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslattal éljen a Társaság vagy adatfeldolgozója ellen, ha úgy látja, hogy azok adatkezelése nem felel meg az adatvédelmi jogszabályok előírásainak.

 

Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, jelen tájékoztatóval azonos követelményeket támasztó belső szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Társaság fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról az érintetteket minden adatkezelés tekintetében a Honlapon, illetve a hírlevélre feliratkozott érintetteket hírlevél útján is tájékoztatja.

 

A Társaság adatvédelmi tisztviselőjének

Neve: Vargáné Ács Erika

Telefonszáma: 06-1-327-7020

E-mail címe: acserika@readymed.hu

 

IT szolgáltatást nyújtó adatkezelők:

Tárhely szolgáltató:    Médiacenter Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6)

Webshop:                   Online Projekts Kft.   (2000 Szentendre, Stromfeld utca 6.)

IT szolgáltató:            Parit Szoftverfejlesztő Kft. (1238 Budapest, Major út 6/5)

Szállítási szolgáltatást nyújtó adatkezelő: 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

                                    (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.)

A Társaság disztribútor adatfeldolgozója:

Atos Medical AB       (Kraftagan 8, P.O.Box 183, SE-215 32 Malmö, Svédország)

Szakmai partner:

Podiart Kft.                 (1183 Budapest Nefelejcs u. 22.)

 

Egészségpénztári adatfeldolgozói:

-    PRÉMIUM Egészségpénztár

-    MKB Egészségpénztár

-    OTP Egészségpénztár

-    PATIKA - ÚJ PILLÉR Egészségpénztár

-    TEMPO Egészségpénztár

-    VASUTAS Egészségpénztár

 

A Társaság kötelező adatszolgáltatást teljesít a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére.

 

 

Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

www.naih.hu

ElőnézetAttachmentSize
adatkezelesi_tajekoztato.pdf191.4 KB
sdfsdfsdfsdfsdf